Afdelingslæge med mulighed for forskning søges til neurorehabilitering ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter er ledig til besættelse fra 1. november 2023 eller snarest derefter.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en højtspecialiseret universitetsklinik, der varetager neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark. Vi er et fagligt udviklingshospital og kompetencecenter, der arbejder med individuelt tilrettelagte patientforløb ud fra en bio-psyko-social-sygdomsmodel (ICF) og i tværfaglige teams omkring patienten. De lægefaglige opgaver dækker et bredt lægeligt felt med tæt samarbejde mellem læger fra flere specialeområder, hvilket afspejler den generelle tværfaglige tilgang til komplekse og lange patientforløb.

Om stillingen

Vi søger en speciallæge, der enten har erfaring inden for behandling af senso-motoriske og kognitive symptomer sekundært til erhvervet eller medfødt hjerneskade, har erfaring inden for det neurorehabiliterende felt eller har en neurofaglig baggrund med interesse for at fordybe sig i neurorehabiliteringen på højeste specialiseringsniveau. Dette indebærer ligeledes en interesse for at udvikle de lægefaglige dimensioner af det neurorehabiliterende fagfelt nationalt og internationalt.

Vi eftersøger en speciallæge med et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger fra flere specialer.

Der vil være et betydeligt introduktionsprogram med undervisning, selvstudie, mentor­opfølgning og kurser.

Der vil være mulighed for forskningstid til enten at fortsætte eller etablere forskning, der er relevant for den lægefaglige del af det neurorehabiliterende felt. Vilkårene herfor afhænger af ansøgers kompetencer og omfanget af den videnskabelige aktivitet. Dette aftales individuelt, men muligheden skal opfattes som en del af den strategiske satsning, der i disse år laves på RHN i forhold til at understøtte kliniknær lægefaglig forskning.

RHN er en universitetsklinik, og der tilstræbes et tæt samarbejde mellem det klinisk arbejdende personale og husets forskningsaktive personale. Det understøttes ligeledes, at klinisk arbejdende personale deltager i og bidrager til aktive interne forskningsprojekter, eller eventuelt selv er aktive med forskning.

Dagarbejdet består af stuegang og almindelig klinisk arbejde, tværfaglige konferencer, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team og samarbejde over sektorerne. Vi er organiseret med fast lægetilknytning til et bestemt afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. Lægerne på RHN har et tæt samarbejde i afsnittet med afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut og indgår som hovedregel i afsnittets triadeledelse. Der vil ligeledes være mulighed for 

Vagtarbejdet består i håndtering af akutte tilstande ex. infektioner, vurdering af forandring i den kliniske tilstand og opfølgning på / justering af behandling.

Ansøgeren skal forvente med tiden at indgå i et 7-skiftet vagtrul med vagt fra bolig på hverdage efter kl. 15.30 (med 30 minutters tilkald). Weekend og helligdage er der tilstedeværelse til kl. 14. Afdelingslægen forventes ikke at indgå i vagt før den nødvendige erfaring er opnået, hvilket afhænger af ansøgerens kompetencer og tidligere erfaring.

Lægegruppen består af 16 speciallæger (13 i Hammel, 2 i Skive og 1 i Lemvig) med følgende specialer: neurologi, neurokirurgi, intern medicin, pædiatri og almen medicin foruden en række yngre læger under uddannelse i forskellige stillingskategorier. Det tætte interdisciplinære samarbejde mellem lægerne er en naturlig og nødvendig del af arbejdet.

Følgende kompetencer prioriteres højt:

  • Erfaring indenfor neurorehabilitering eller med neurofaglig baggrund.
  • Et godt overblik over patientforløb med mange aktører og organisatorisk evne til at lede forløbet.
  • Gode samarbejdsevner med de øvrige lægelige specialer og i den tværfaglige gruppe omkring patienten (terapeuter, sygeplejersker, neuropsykologer, logopæder, socialrådgivere, lægesekretærer).
  • Kommunikation på en relationel og respektfuld facon med rettidig og rette information til både patient, pårørende og fagprofessionelle. Det fordrer evne til at sætte sig i målgruppens sted og samtale i den kontekst.
  • Udviklingsorienteret i et specialeområde under rivende udvikling.
  • Ansvarlig, selvstændig, ordentlig og professionel i opgaveløsningen overfor patienter/pårørende, kolleger og egen læring.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (eksempelvis apopleksi, traumer, hjerneblødninger mv.).

Neurocentret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio.
Neurocentret er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel - 76 sengepladser, Skive - 27 senge­pladser, Lemvig - 13 sengepladser og Silkeborg - 6 sengepladser. På Regionshospitalet Silkeborg er Neurocentret tilknyttet Intensiv Afsnit, her kan patienter i respirator modtages til tidlig neurorehabilitering.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialer: Subspeciale for tidlig neurorehabilitering, kognitiv subspeciale, sensomotorisk subspeciale, subspeciale for Børn og Unge med tilhørende klinikker.
Neurocentret har ca. 600 medarbejdere, 17 faggrupper og 10 afsnit. Neurocentret er en universitetsklinik med 1 professor og omkring 10 ph.d.-studerende under Aarhus Universitet. Dertil er der et Uddannelsescentret, der afholder en del kurser i emner vedrørende neurorehabilitering, samt et Videnscenter, der samler kvalifecerer og formidler neurofaglig viden.
Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.hammelneurocenter.dk og på www.neurocenter.dk, sidstnævnte indeholder oplysninger om den faglige del af Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af cheflæge, chefsygeplejerske og chefterapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Ledende overlæge Kåre Severinsen på tlf. 2636 8600/ 7841 9001

Din ansøgning

Ansøgningen skal være os i hænde den 25. juni 2023 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Samtaler forventes afholdt den 30. juni 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Voldbyvej 15, 8450 Hammel

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://midtjob.dk/ad/afdelingslaege-med-mulighed-for-forskning-soges-til-neurorehabilitering-ved-region/4z4ypg/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848285

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet